polish-english-translation-aptitude-test

POLISH – ENGLISH TRANSLATION APTITUDE TEST

Please translate the following texts into English and return together with your CV to translations@wisemont.info

TEXT 1:

Jeden ze słoneczny promieni zatrzymał się na dachu kamienicy, na którym stała figura chłopca i dwie inne, przypominające ni to niedźwiedzia, ni to małpę. Obie wyglądały tak, jakby za chwilę miały rzucić się na malca. On zaś sprawiał wrażenie, że nie potrafiłby się obronić ani mieczem, ani tarczą, które trzymał w dłoniach. Na szczęście posągi były z kamienia i stały tak bez ruchu od lat.

W jednym z mieszkań kamienicy, tym z balkonem, obudził się kot.

KOT

Pomożesz mi, Aniele

Parówki wziąć z lodówki?

Wystarczy, że otworzysz.

No proszę cię Aniele,

Tak będzie nam weselej.

Parówki zjemy trzy…

TEXT 2:

W związku z zapytaniem skierowanym przez XYZ spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, zwaną dalej Spółką, dotyczącym propozycji zamieszczenia mojego wizerunku, głosu lub wypowiedzi
w filmach promocyjno-reklamowych, instruktażowych oraz edukacyjnych, zwanych dalej filmami, realizowanych przez Spółkę dla potrzeb związanych z prowadzoną przez nią i jej spółki zależne działalnością gospodarczą,

oświadczam, co następuje:

  1. Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne zamieszczenie i wykorzystanie własnego wizerunku, głosu lub wypowiedzi w filmach realizowanych przez Spółkę dla potrzeb związanych z prowadzoną przez nią lub spółki powiązane z nią kapitałowo lub osobowo dalej zwane spółkami zależnymi, działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem dalszych postanowień tegoż oświadczenia.
  2. Zostałem/łam poinformowany/a, że po zakończeniu realizacji każdego z filmów zostanę poproszony/a o zapoznanie się z nim i wyrażenie następczej i ostatecznej zgody na użyty w nim w określony sposób mój wizerunek, głos lub wypowiedź.

TEXT 3:

Nieodwracalne zapalenie lub martwica miazgi wymaga jej usunięcia

z kanału zęba, gdyż stanowi źródło zakażenia. Zadziałanie czynnika

szkodliwego w okresie apeksogenezy wymaga wdrożenia specjalistycznego

leczenia endodontycznego – apeksyfikacji z wykorzystaniem wodorotlenku

wapnia /MTA lub rewaskularyzacji. Różnica między tymi dwiema metodami

polega na możliwości przywrócenia żywotności zęba, a także dalszego rozwoju

korzenia oraz wzrostu grubości jego ścian w drugiej z wymienionych metod.

Regeneracja kompleksu miazgowo -zębinowego metodą rewaskularyzacji

umożliwia uniknąć negatywnych cech zębów martwych m.in. podatności na

złamanie, a tym samym zwiększyć szanse na jego długotrwałe funkcjonowanie

w jamie ustnej.

TEXT 4:

Sygn. akt : II AKa 107/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 kwietnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSA Bożena Brewczyńska (spr.)
Sędziowie SSA Alicja Bochenek

SSO del. Piotr Filipiak

Protokolant Magdalena Gierszner

przy udziale Prokuratora Prok. Okręg. del. Wandy Ostrowskiej

po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2013r. sprawy

skazanego Ł. Ż. s. R. i B., ur. (…)

w D.

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

na skutek apelacji prokuratora i obrońcy skazanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 29 października 2012 roku, sygn. akt. XVI K 91/12

  1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że na podstawie art. 17§1 pkt. 7 kpk umarza postępowanie w części dotyczącej objęcia wyrokiem łącznym kar grzywien orzeczonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 16 stycznia 2008r. sygn. VII K 647/07 oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 7 kwietnia 2008r. sygn. VII K 122/08;

  1. w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;
  2. zasądza od Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Katowicach) na rzecz adwokata B. N. – Kancelaria Adwokacka w K. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy), w tym 23% podatku VAT tytułem nieopłaconych kosztów obrony z urzędu udzielonej skazanemu Ł. Ż. w postępowaniu odwoławczym;
  3. zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, obciążając nimi Skarb Państwa.

II Aka 107 / 13

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem łącznym z dnia 29 października 2012r orzekł o połączeniu kar wymierzonych skazanemu Ł. Ż. następującymi wyrokami

TEXT 5

Translate the following into English:
“Wyniki naszego badania zdają się potwierdzać teorię Berlyne’a. Według tego badacza, zachowania eksploracyjne mogą być motywowane wewnętrznie (za pomocą popędów wtórnych) lub zewnętrznie (za pomocą popędów pierwotnych). W przypadku badanych szczurów popędem pierwotnym jest głód, który jest motorem wszelkich zachowań eksploracyjnych.”
“W adolescencji myślenie o świecie ma charakter idealistyczny i abstrakcyjny, przysłaniający realny obraz rzeczywistości. Wynika to z rozumowania formalno-operacyjnego oraz tworzenia systemów hipotetyczno-dedukcyjnych. Ten sposób myślenia zmienia się we wczesnej dorosłości. Stopniowo kształtuje się własny, indywidualny system wartości. U studentów zaobserwowano skrajnie relatywistyczną postawę wobec zasad moralnych (Kohlberg, Kramer 1969; za: Gurba, 2011). Badania sugerują, że jest to przejściowa faza rozwoju, przechodząca następnie na poziom postkonwencjonalny.”