polish-english-translation-aptitude

<b>POLISH – ENGLISH TRANSLATION APTITUDE TEST </b>

<b>Please translate the following texts into English and return together with your CV to </b><a href=”mailto:translations@wisemont.info”><b>translations@wisemont.info</b></a>

TEXT 1:

W związku z zapytaniem skierowanym przez XYZ spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, zwaną dalej Spółką, dotyczącym propozycji zamieszczenia mojego wizerunku, głosu lub wypowiedzi
w filmach promocyjno-reklamowych, instruktażowych oraz edukacyjnych, zwanych dalej filmami, realizowanych przez Spółkę dla potrzeb związanych z prowadzoną przez nią i jej spółki zależne działalnością gospodarczą,

oświadczam, co następuje:
<ol>
<li>Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne zamieszczenie i wykorzystanie własnego wizerunku, głosu lub wypowiedzi w filmach realizowanych przez Spółkę dla potrzeb związanych z prowadzoną przez nią lub spółki powiązane z nią kapitałowo lub osobowo dalej zwane spółkami zależnymi, działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem dalszych postanowień tegoż oświadczenia.</li>
<li>Zostałem/łam poinformowany/a, że po zakończeniu realizacji każdego z filmów zostanę poproszony/a o zapoznanie się z nim i wyrażenie następczej i ostatecznej zgody na użyty w nim w określony sposób mój wizerunek, głos lub wypowiedź.</li>
</ol>
TEXT 2:

Nieodwracalne zapalenie lub martwica miazgi wymaga jej usunięcia

z kanału zęba, gdyż stanowi źródło zakażenia. Zadziałanie czynnika

szkodliwego w okresie apeksogenezy wymaga wdrożenia specjalistycznego

leczenia endodontycznego – apeksyfikacji z wykorzystaniem wodorotlenku

wapnia /MTA lub rewaskularyzacji. Różnica między tymi dwiema metodami

polega na możliwości przywrócenia żywotności zęba, a także dalszego rozwoju

korzenia oraz wzrostu grubości jego ścian w drugiej z wymienionych metod.

Regeneracja kompleksu miazgowo -zębinowego metodą rewaskularyzacji

umożliwia uniknąć negatywnych cech zębów martwych m.in. podatności na

złamanie, a tym samym zwiększyć szanse na jego długotrwałe funkcjonowanie

w jamie ustnej.

TEXT 3:

<b>Sygn. akt : II AKa 107/13</b>
<h2><b>WYROK</b></h2>
<h5><b>W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b></h5>
Dnia 26 kwietnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w II Wydziale Karnym w składzie:
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Przewodniczący</td>
<td>SSA Bożena Brewczyńska (spr.)</td>
</tr>
<tr>
<td>Sędziowie</td>
<td>SSA Alicja Bochenek

SSO del. Piotr Filipiak</td>
</tr>
<tr>
<td>Protokolant</td>
<td>Magdalena Gierszner</td>
</tr>
</tbody>
</table>
przy udziale Prokuratora Prok. Okręg. del. Wandy Ostrowskiej

po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2013r. sprawy

skazanego <b>Ł. Ż. </b>s. R. i B., ur. (…)

w D.

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

na skutek apelacji prokuratora i obrońcy skazanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 29 października 2012 roku, sygn. akt. XVI K 91/12
<ol>
<li> zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że na podstawie<a href=”http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970890555″&gt; art. 17§1 pkt. 7 kpk</a> umarza postępowanie w części dotyczącej objęcia wyrokiem łącznym kar grzywien orzeczonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach</li>
</ol>
z dnia 16 stycznia 2008r. sygn. VII K 647/07 oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 7 kwietnia 2008r. sygn. VII K 122/08;
<ol start=”2″>
<li> w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;</li>
<li> zasądza od Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Katowicach) na rzecz adwokata B. N. – Kancelaria Adwokacka w K. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy), w tym 23% podatku VAT tytułem nieopłaconych kosztów obrony z urzędu udzielonej skazanemu Ł. Ż. w postępowaniu odwoławczym;</li>
<li> zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, obciążając nimi Skarb Państwa.</li>
</ol>
<b>II Aka 107 / 13</b>
<h2><b>UZASADNIENIE</b></h2>
Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem łącznym z dnia 29 października 2012r orzekł o połączeniu kar wymierzonych skazanemu Ł. Ż. następującymi wyrokami